Regulamin

Poniżej przedstawiamy Państwu regulamin wynajmu samochodów. Staramy się aby był on przejrzysty.

Poniższy regulamin stanowi załącznik do umowy wynajmu.

 1. Najemca powinien mieć ukończone 20 lat oraz prawo jazdy co najmniej od roku.
 2. Najemca oświadcza, że pojazd który otrzymał, jest zgodny z umową, w dobrym stanie technicznym, czysty, zatankowany do pełna, wraz z wyposażeniem przewidzianym w prawie i taki zobowiązuje się zwrócić w terminie i miejscu zawartym w umowie.
 3. Jeżeli zwracany pojazd jest brudny lub niezatankowany Najemca zobowiązuje się zapłacić za pranie tapicerki kwotę 70,00 PLN , mycie samochodu 30,00 PLN , a za zatankowanie do pełna wartość paliwa plus 35% po cenie paliwa danego dnia na stacji Orlen we Krakowie przy ul. Łużyckiej 40.
 4. Dobowy limit kilometrów wynosi 300 km. Za przekroczenie ustalonego limitu kilometrów 0,15 za każdy kilometr. Za wyjątkiem wykupienia zniesienia kilometrów.
 5. Jeżeli, zdanie pojazdu następuje w innym miejscu niż zawarte w umowie, Wynajmujący przewiduje pobranie dodatkowej opłaty w wysokości 30,00 PLN netto – w obrębie miasta, lub 2,00 PLN netto za jeden kilometr od miejsca zawartego w umowie.
 6. W przypadku, gdy Najemca nie zwróci auta w czasie określonym w umowie (do godzinny czasu) nie ponosi żadnej konsekwencji, jeżeli poinformuje o tym Najemcę wcześniej i najemca wyrazi na to zgodę pisemnie (może być to sms). W przypadku braku poinformowania o tym Wynajmującego zapłaci karę umowną w wysokości 30% stawki dobowej za wynajem.
 7. W przypadku przedłużenia wynajmu ponad godzinę po uprzednim ustaleniu z Wynajmującym, Wynajmujący obciąży Najemcę kosztami wynajmu tak jak za kolejną dobę.
 8. W przypadku przedłużenia wynajmu ponad godzinę bez uprzedniego powiadomienia Wynajmującego, Wynajmujący obciąży Najemcę kosztami podwójnej doby.
 9. Jeśli przedmiot najmu nie zostanie zwrócony w ciągu 3 godzin od terminu zawartego w umowie, a Wynajmujący nie zostanie o tym poinformowany, Wynajmujący powiadomi odpowiednie służby o popełnieniu przestępstwa.
 10. Najemca zobowiązany jest dbać o przedmiot najmu, uzupełnianie płynów, ciśnienia w oponach, wymiany przepalonych żarówek.
 11. Najemca zobowiązuje się tankować paliwo tylko i wyłącznie na stacjach należących do dużych sieci paliwowych.
 12. Nie używany przedmiot najmu musi zostać należycie zabezpieczony przed uszkodzeniem i kradzieżą, używając wszystkich zamontowanych do tego celu urządzeń, jak również nie należy pozostawiać w zamkniętym pojeździe dokumentów pojazdu oraz kluczy.
 13. Nieprzestrzeganie punktu 12 regulaminu daje Wynajmującemu możliwość zatrzymania kaucji oraz dochodzenia wszelkich odszkodowań za straty poniesione przez Wynajmującego i tak:
  • W przypadku zagubienia kluczy pojazdu i/lub dokumentów Najemca zostanie obciążony dodatkową opłatą;
  • Brak dowodu rejestracyjnego, polisy ubezpieczeniowej, tablicy rejestracyjnej lub naklejki rejestracyjnej na szybie 200,00 PLN. Każdy dzień postoju, spowodowany uzupełnieniem w/w rzeczy 150,00 PLN;
  • Brak panelu do radia 300,00 PLN
  • Palenie w samochodzie kara 250,00 PLN
 14. W przypadku kradzieży przedmiotu najmu, Najemca ma obowiązek zwrócić dowód rejestracyjny, polisę ubezpieczeniową oraz kluczyki w przeciwnym razie Najemca ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkodę.
 15. W przypadku szkody w ruchu drogowym z winy osób trzecich Wynajmujący ma prawo zatrzymać kaucję do czasu niebudzącego wątpliwości orzeczenia o winie przez właściwy organ lub wypłaty odszkodowań przez ubezpieczenie OC sprawcy.
 16. W przypadku szkody z winy Najemcy lub utraty pojazdu, Wynajmujący ma prawo do zatrzymania kaucji. Ponadto Najemca zobowiązany jest do zapłaty odszkodowania za czas naprawy pojazdu w wysokości cen najmu, a w przypadku całkowitej szkody lub utraty pojazdu równowartość 30 dni najmu wg cennika wynajmującego. Szkody do wysokości kaucji będą z niej potrącane w całości.
 17. Najemca jest całkowicie odpowiedzialny za uszkodzenia szyb, awarię ogumienia (z wyjątkiem wady fabrycznej) oraz uszkodzenia tapicerki. Dotyczy to również innych części wynajętego pojazdu gdy szkoda powstała w wyniku zaniedbania, jazdy po bezdrożach, nadmiernego zniszczenia, przeładowania pojazdu lub złamania prawa i przepisów o ruchu drogowym.
 18. W przypadku gdy przedmiot najmu zostanie wyłączony z ruchu z przyczyn niezależnych od Najemcy, Wynajmujący dostarczy inny, o podobnym standardzie lub zwróci zapłatę za niewykorzystany okres najmu. Poza powyższym Najemcy nie przysługują inne roszczenia w stosunku do Wynajmującego.
 19. W przypadku gdy nastąpi kolizja, wypadek lub znaczne uszkodzenie przedmiotu najmu, najemca jest zobowiązany:
  • W trybie natychmiastowym powiadomić policję oraz Wynajmującego.
  • Nie pozostawiać przedmiotu najmu bez nadzoru.
 20. Gdy w czasie najmu nastąpi potrzeba dokonania napraw pojazdu, Najemca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Wynajmującego. Zabrania się naprawiania pojazdu przez Najemcę. Naprawa pojazdu przez Najemcę, może skutkować przepadkiem kaucji i obciążeniem Najemcy kosztami napraw.
 21. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za straty spowodowane wadą mechaniczną pojazdu, czy jego wyposażenia, ani za rzeczy przewożone lub pozostawione w pojeździe.
 22. W przypadku uszkodzeń poszczególnych części deski rozdzielczej, tapicerki lub części karoserii Najemca pokryje wynajmującemu koszty naprawy plus 30% wg. cennika napraw w autoryzowanym serwisie.
 23. Kaucja jest udziałem własnym Najemcy we wszystkich powstałych szkodach.

Wszystkie podane kwoty są kwotami brutto.

Przejrzyste warunki wypożyczenia:

Osoby fizyczne

 • Dowód osobisty lub paszport
 • Prawo jazdy
 • Karta kredytowa (opcjonalnie)
 • Kaucja 1000,00 PLN

Firmy

 • Zaświadczenie o KRS lub Zaświadczenia o Działalności
 • NIP
 • Kaucja 1000,00 PLN

Wymagania kierowcy

 • Min. wiek 20 lat i posiadanie prawo jazdy minimum rok

Płatność

 • Płatności kartami płatniczymi i kredytowymi
 • Gotówka

Kaucja

 • Karta kredytowa
 • Może być zablokowana na karcie kredytowej
 • Gotówka
 • Przelew

Zwrot kaucji następuje natychmiast po zwrocie samochodu, jeżeli po zwrocie spełnia on wszystkie warunki najmu.

Rezerwacja

 • Rezerwacja jest bezpłatna